Doroczna konferencja mnichów i mniszek PAKP – Turkowice, 3 września 2020

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 3 września 2020 r. w monasterze pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach odbyło się doroczne Międzynarodowe Spotkanie Mnichów i Mniszek PAKP. Tegoroczny temat spotkania brzmiał: „Oddziaływanie życia monastycznego wobec zmian zachodzących we współczesnym świecie”. Konferencja rozpoczęła się św. Liturgią, którą celebrował namiestnik monasteru św. Onufrego w Jabłecznej ihumen Piotr. W ołtarzu swe modlitwy wznosili arcybiskup lubelsko-chełmski Abel, biskup supraski Andrzej i biskup siemiatycki Warsonofiusz. Podczas św. Liturgii śpiewał chór sióstr turkowickiego monasteru. Tuż po Liturgii biskup supraski Andrzej w asyście archimandryty Atanazego (przedstawiciela Patriarchatu Bułgarskiego) i ihumena Piotra odsłużył molebien rozpoczynający konferencję.

Po opuszczeniu murów świątyni wszyscy zebrani udali się na krótkie zwiedzanie monasteru, podczas którego zapoznali się z postępującymi pracami budującej się cerkwi św. Paraskiewy Turkowickiej oraz nowo powstającego budynku monasterskiego.

Po zwiedzaniu, o godzinie 11.00 rozpoczęto część plenarną tegorocznej konferencji. Do wszystkich zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, dziekan monasterów PAKP, który przywitał przybyłych hierarchów i czcigodne grono mnichów i mniszek w imieniu Jego Eminencji metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć na spotkanie. Biskup Andrzej szczególnie ciepło powitał gości zagranicznych, przedstawicieli Patriarchatu Bułgarskiego: archimandrytę Atanazego (Sułtanowa) i ihumenię Minodorę z monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Kabile, a także podziękował Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi Lubelskiemu i Chełmskiemu Ablowi za gościnność i możliwość zorganizowania konferencji w turkowickim monasterze.

Następnie głos zabrał gospodarz – arcybiskup Abel, który jeszcze raz powitał zebranych i podkreślił fakt, że temat, który został podjęty na tegorocznym spotkaniu bardzo koresponduje z sytuacją powstałą w wyniku epidemii, w której przyszło nam żyć. Hierarcha zaznaczył też, iż mimo trudnych i ciężkich czasów powinniśmy się cieszyć, że nasz monastycyzm się rozwija i życzył wszystkim, by owo spotkanie przyniosło duchowe owoce. Władyka podkreślił, że bycie mnichem to szczególna posługa w Cerkwi, to życie w Bogu, które wymaga poważnego i duchowego wysiłku. Zaznaczył, także, że to właśnie mnisi powinni swoim życiem i przykładem dodawać otuchy i wsparcia ludziom.

W trakcie konferencji odczytane zostały poszczególne referaty, które rozwijały temat podjęty na tegorocznym spotkaniu:

„Eucharystia jako źródło życia i nieśmiertelności w czasach pandemii” – mniszka Eufalia/ Turkowice

„Monastery jako szpitale duchowe w czasach pandemii” – archimandryta Atanazy (Sułtanow)

„Bułgarski monaster pw. Narodzenia Bogurodzicy w Kabile” – ihumenia Minodora

„Adoracja ikon w czasie pandemii” – archimandryta Sergiusz/Supraśl

„Oddziaływanie życia monastycznego wobec zmian zachodzących we współczesnym świecie – wybrane przykłady postaw mnichów – hierodiakon Damian/Saki

„Strach Boży a strach przed koronawirusem” – ihumenia Agnia/Wojnowo

Po wygłoszonych referatach miała miejsce dyskusja, podczas której wszyscy przedstawiciele monasterów w Polsce podzielili się spostrzeżeniami, refleksjami i doświadczeniami jak wyglądały ich nabożeństwa i życie monasterskie w dobie obostrzeń.

Na koniec słowo podsumowujące wygłosił dziekan monasterów PAKP, biskup supraski Andrzej, który podkreślił, że Cerkiew zawsze była, jest i będzie schronieniem dla każdego wiernego, a przede wszystkim jest skarbnicą dóbr: Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Dlatego, każdy kto chce mieć „życie” w sobie – zgodnie ze słowami ewangelisty św. Jana – powinien spożywać Ciało i Krew naszego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Zbawiciela. Biskup Andrzej powiedział, „że diabeł, który rządzi światem czyniąc go szalonym, cały czas nas zastrasza, chcąc oddzielić nas od wiary murem wątpliwości. Podczas epidemii koronawirusa słyszymy dyskusję nt. bezpieczeństwa udzielania Eucharystii, w tym kontekście epidemię możemy traktować jako próbę naszej wiary”. Jego Ekscelencja zaznaczył, że podchodząc do Świętego Kielicha nie przyjmujemy symbolu, ale najprawdziwszą Krew i Ciało Chrystusa, które są obietnicą naszego życia wiecznego, dlatego nie mogą być źródłem zarażenia. Święte Dary przyjmowane z wiarą i pokorą, są źródłem życia w Chrystusie, odpuszczenia grzechów, a także uzdrowieniem duszy i ciała.

Głos zabrał, także biskup siemiatycki Warsonofiusz, który zaznaczył, że rolą mnicha w dobie pandemii jest uzbrojenie się w jeszcze większą broń modlitwy i swoją postawą oraz wiarą bycie przykładem dla innych. Jedyną odpowiedzią  na całe zło tego świata jest właśnie przykład życia w duchu Ewangelii, który ukazuje, że ludzka logika bardzo często stoi w sprzeczności z logiką Boską.

Tegoroczne spotkanie mnichów i mniszek zakończyło się wspólnym nabożeństwem wieczornym, które sprawował ihumen German. Turkowicki kliros podczas wieczerni wspierał pięknym głosem archimandryta Atanazy z Bułgarii. Warto nadmienić, iż w Turkowicach, jako w jedynym miejscu w Polsce, podczas wszystkich nabożeństw rozbrzmiewa śpiew bizantyjski, którym posługują się również cerkwie i monastery w Bułgarii.

tekst: siostra Magdalena/Zaleszany

zdjęcia: archiwum monasteru w Turkowicach